Aanvullende voorwaarden campaign management

1. Toepasselijkheid voorwaarden

1.1. Deze voorwaarden zijn aanvullend van toepassing op de Algemene Voorwaarden (algemeen) in het geval Team5pm haar campaign management en media-inkoop dienstverlening verricht.

1.2. Definities gehanteerd in de Algemene Voorwaarden (algemeen) zijn eveneens van toepassing op deze aanvullende voorwaarden, tenzij hiervan expliciet is afgeweken.

2. Customer care

2.1 Team5pm beschikt over consultants die, indien overeengekomen, de Opdrachtgever kunnen adviseren over het inzetten van reclame-campagnes op social media platformen, zoals Youtube, Facebook en LinkedIn. Onderdeel van de advisering kan zijn dat Team5pm de media namens Opdrachtgever inkoopt. Dit kan doordat Team5pm de kosten hiervan voorschiet, dan wel doordat Opdrachtgever Team5pm voor de duur van de Overeenkomst mandateert om de kosten namens haar te betalen.

2.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor en staat ervoor in dat zij tijdig vragen van Team5pm beantwoordt en tijdig besluiten neemt opdat Team5pm haar diensten ongehinderd kan uitvoeren. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de medewerkers die hiervoor namens haar contact hebben met Team5pm bekwaam zijn en hiertoe gemandateerd. Team5pm draagt geen verantwoordelijkheid voor eventueel schade die Opdrachtgever lijdt doordat campagnes minder effectief zijn dan voorzien, dan wel doordat Opdrachtgever Team5pm niet, niet tijdig, verkeerd of onduidelijk heeft geïnstrueerd.

2.3 De voornoemde gemandateerde medewerkers van Opdrachtgever kunnen de door Team5PM aangewezen consultant(s) direct benaderen voor vragen en/of verzoeken met betrekking tot de uitvoering van de Opdracht.

3. Invoicing and payments

3.1. Eventueel door Team5pm voorgeschoten betalingen (inclusief de vergoeding daarover) die Team5pm pleegt in het kader van media-inkoop ten behoeve van Opdrachtgever, factureert Team5pm maandelijks achteraf.

3.2. Team5pm berekent een vergoeding van 2% over eventueel vooruitgeschoten bedragen, tenzij anders overeengekomen in Overeenkomst.

3.3. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst omtrent campaign management en media-inkoop voortijdig beëindigt, is zij de vergoeding voor deze dienstverlening die Team5pm in rekening zou brengen voor de resterende duur van de Overeenkomst (indien deze niet was beëindigd), ineens aan Team5pm verschuldigd.