Aanvullende voorwaarden Creative Studio

1. Aanvullende definities

a. Resultaat: het eindproduct zoals dat door Team5pm aan Opdrachtgever wordt geleverd.

2. Toepasselijkheid voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn aanvullend van toepassing op de Algemene Voorwaarden (algemeen) in het geval Team5pm adviseert over de organisatie en productie van en/of uitvoering van (onderdelen van) één of meer of videoproducties door Team5pm voor Opdrachtgever.

2.2. Definities gehanteerd in de Algemene Voorwaarden (algemeen) zijn eveneens van toepassing op deze aanvullende voorwaarden, tenzij hiervan expliciet is afgeweken.

2.3. Ingeval een Overeenkomst de productie van een reeks van videoproducties betreft, worden geacht per videoproductie een separate Overeenkomst te bestaan met betrekking tot de voor die videoproductie te leveren en te verlenen faciliteiten en/of te verrichten diensten.

3. Creative studio dienstverlening

3.1. Team5pm spant zich ervoor in om de Opdracht zorgvuldig uit te voeren, de belangen van Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar Resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende opdrachtnemer kan en mag worden verwacht. Team5pm zal zich te allen tijde inspannen de input van Opdrachtgever waar mogelijk mee te nemen bij bewerkingen van opnames al dan niet tijdens de feedbackrondes conform artikel 3.4. Het is Team5pm toegestaan om alles wat bij een Opdracht niet uitdrukkelijk door Opdrachtgever schriftelijk is voorgeschreven, naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren, en zulks is dus geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

3.2. Het staat Team5pm vrij voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van derden in relatie tot haar Dienstverlening. Team5pm is niet aansprakelijk voor nalatigheden en fouten bij de uitvoering van werkzaamheden die door deze derden zijn verricht.

3.3. De voorbereiding en uitvoering van de Opdracht door Team5pm is (mede) afhankelijk van de medewerking van Opdrachtgever, zoals het verstrekken van gegevens, duidelijke aanwijzingen, documentatie, materialen e.d. Indien Opdrachtgever aanwezig is bij de opnames, garandeert Opdrachtgever dat de desbetreffende medewerker geschikt en gemandateerd is namens Opdrachtgever. Opnames die ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht worden gemaakt worden niet opnieuw opgenomen. Dit geldt ook indien er geen geschikte en gemandateerde medewerker van Opdrachtgever aanwezig was tijdens een opname. Indien opnames op verzoek van Opdrachtgever verzet moeten worden of – in afwijking van voornoemde – wel opnieuw worden opgenomen, komen daaruit voortvloeiende kosten voor Opdrachtgever.

3.4. Tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst, zijn er na de voorlopige totstandkoming van het Resultaat 2 feedbackrondes. Feedbackronde 1 vindt plaats na de opname en eerste bewerking. Partijen leggen schriftelijk vast of het Resultaat is goedgekeurd, dan wel welke aanpassingen er nog moeten worden gemaakt aan de bewerking (‘editing’) van de opname. Indien de Overeenkomst geen termijn bevat, komen Partijen overeen dat Team5pm de voorgestelde aanpassingen verwerkt in maximaal 10 werkdagen. De voorgestelde aanpassingen dienen redelijk te zijn. Hieronder vallen onder andere het corrigeren van titels, naamtitels en overige kleine inhoudelijke aanpassingen. Indien de voorgestelde aanpassingen afwijken van de initieel overeengekomen afspraken in de Opdracht, zullen Partijen in gesprek gaan over de aanvullende vergoeding hiervan. Feedbackronde 2 vindt plaats na de overeengekomen termijn waarbinnen Team5pm de voorgestelde aanpassingen van feedbackronde 1 verwerkt. Voor het overige is de werkwijze van feedbackronde 1 van toepassing. Na verwerking van de aanpassingen naar aanleiding van feedbackronde 2 wordt het Resultaat geacht te zijn geaccepteerd.

3.5. Indien is overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan Team5pm de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever het opgeleverde in daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd (of daartoe geacht wordt). Extra kosten die het gevolg zijn van een opschorting vanwege niet tijdige goedkeuring door Opdrachtgever komen voor rekening van Opdrachtgever.

3.6. De totale vergoeding voor de Opdracht betreft een zo nauwkeurig mogelijke inschatting. Indien de bestede uren hoger uitvallen dan initieel begroot, is het Team5pm toegestaan de overeengekomen vergoeding hierop aan te passen.

4. Intellectuele Eigendomsrechten

4.1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Content berusten bij Opdrachtgever voor zover het ziet op reeds voor de Overeenkomst bestaande Content, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2. Alle reeds bestaande Intellectuele Eigendomsrechten die Team5pm gedurende de Overeenkomst specifiek ten behoeve van de Dienstverlening gebruikt, blijven berusten bij Team5pm of de derde van wie Team5pm de gebruiksrechten heeft verkregen. Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Resultaten en door Team5pm ontwikkelde concepten, programma(formats), programma(concepten), presentaties en alle daarmee samenhangende werken zoals bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – teksten, muziek, logo´s en/of beeldmerken met betrekking tot de Resultaten berusten bij Team5pm. Op geen enkele wijze worden de Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot enig zulk werk overgedragen aan Opdrachtgever. Team5pm verleent hiervoor aan Opdrachtgever een onbeperkt, niet­exclusief, niet-overdraagbaar en niet­sublicentieerbaar gebruiksrecht.

4.3. Indien de Intellectueel Eigendomsrechten andere intellectueel eigendomsrechten bevatten van derden, geldt er een gebruiksrecht voor Opdrachtgever in overeenstemming met de geldende afspraken over deze Intellectuele Eigendomsrechten tussen Team5pm en de derde partij aan wie de intellectueel eigendomsrechten toekomen en van wie Team5pm het gebruiksrecht heeft verkregen.

4.4. Alle Intellectueel Eigendomsrechten met betrekking tot het door Team5pm ontwikkelde Resultaat, mogen uitsluitend worden gebruikt in de oorspronkelijke vorm en binnen het kader van het tussen Team5pm en Opdrachtgever overeengekomen gebruik. Voor ieder additioneel gebruik is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Team5pm vereist. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de reportages, producties of materialen te verwijderen of te wijzigen. Mocht Opdrachtgever na overeenstemming met Team5pm tot openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde reportages, producties, ontwerpen overgaan, dan dient te allen tijde aan bronvermelding (5PM Studio B.V. dan wel Team5pm) te worden gedaan.

4.5. Team5pm erkent dat de intellectuele eigendomsrechten van de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde logo’s en merknaam van Opdrachtgever bij Opdrachtgever rusten. Team5pm garandeert dat zij geen inbreuk zal maken op deze rechten en dat zij de aan haar ter beschikking gestelde materialen enkel zal gebruiken in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst.

4.6. Opdrachtgever vrijwaart Team5pm tegen alle aanspraken van derden terzake van een (gestelde) inbreuk op door Opdrachtgever aan Team5pm ter beschikking gestelde of te gebruiken Intellectuele Eigendomsrechten van die derde (waaronder begrepen vergelijkbare aanspraken met betrekking tot kennis, ongeoorloofde mededinging en dergelijke). Opdrachtgever neemt op eerste verzoek van Team5pm de verdediging op zich in iedere procedure in verband met dergelijke aanspraken. Team5pm zal Opdrachtgever in verband daarmee onverwijld van een dergelijke actie in kennis stellen en aan Opdrachtgever de noodzakelijke volmachten en hulp verstrekken. Opdrachtgever vrijwaart Team5pm tevens tegen alle schade en kosten waartoe die in een dergelijke procedure mocht worden veroordeeld alsook tegen de kosten van die procedure zelf waaronder, maar niet beperkt tot, de kosten die verband houden met het inwinnen van juridisch advies in verband daarmee.Team5pm behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

4.7. Door het schriftelijke akkoord op de Overeenkomst draagt Opdrachtgever, met inachtneming van het bepaalde in deze Overeenkomst, aan Team5pm tevens het recht over op onbeperkt gebruik – via welk medium dan ook – van de naam en beeltenis van Opdrachtgever ten behoeve van activiteiten op het gebied van promotie, marketing en publiciteit. Onder ‘’media’’ wordt onder meer verstaan radio, programmabladen, dagbladen, tijdschriften, promotiemateriaal, internet, alsmede aan internet gelieerde toepassingen (zogenaamde digitale extensies) en telecommunicatiediensten.

5. Facturering en betaling

5.1. Tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst, wordt 75% van de ingeschatte overeengekomen vergoeding voor de Opdracht bij ondertekening van de Opdracht als aanbetaling gefactureerd. Het restant van de volledig verschuldigde vergoeding zal na het afronden van de Opdracht gefactureerd worden. De werkzaamheden die gefactureerd worden op basis van nacalculatie worden maandelijks achteraf gefactureerd gedurende de Opdracht.

6. Aansprakelijkheid

6.1. In aanvulling op het artikel rondom aansprakelijkheid van de Algemene Voorwaarden, geldt het volgende:
a. alles wat door of vanwege Opdrachtgever in of op een opname-/productielocatie is ingebracht of zich daar bevindt, bevindt zich daar voor rekening en risico van Opdrachtgever. Team5pm belast zich niet met het verzekeren en/of bewaken daarvan, tenzij de verplichting daartoe uitdrukkelijk tussen Team5pm en Opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen.
b. In geval van coproducties is en blijft Opdrachtgever naast de co-producent hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele uitvoering van de Overeenkomst.

7. Duur

7.1. De Overeenkomst vangt aan op de datum van ondertekening door beide Partijen en eindigt bij tijdige opzegging na de overeengekomen periode dan wel bij voltooiing van de Opdracht door de oplevering van het Resultaat. Partijen zullen voor het einde van de contractduur met elkaar in overleg treden om een eventuele verlenging van de Overeenkomst en de duur ervan te bespreken. Tenzij anders overeengekomen zal bij het uitblijven van een opzegging de Overeenkomst steeds worden verlengd met één maand.