Algemene voorwaarden

1. Definities

a. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden Team5pm.
b. CMS: een Content Management Systeem dat het proces van het beheren, presenteren en publiceren van Content voor internet automatiseert;
c. Content: beelden, al dan niet ondersteund met audio, teksten, afbeeldingen, video’s etc., die op verschillende distributiewijzen ter beschikking worden gesteld dan wel openbaar worden gemaakt en/of verveelvoudigd;
d. Dienstverlening: de door Team5pm aan Opdrachtgever te verlenen diensten, zoals schriftelijk gespecificeerd in de Overeenkomst;
e. Google: Google Inc. of gelieerde vennootschappen waaronder begrepen maar niet beperkt tot YouTube LLC en hun rechtsopvolgers en rechthebbenden;
f. Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten en handelsnaamrechten, met betrekking tot enig werk, waaronder begrepen het Content, vormgeving, design, documenten, ontwerpen, computerprogrammatuur, maatwerkprogrammatuur en/of andere al dan niet elektronisch vastgelegde informatie;
g. Kanaal: alle bestaande en toekomstige social media-kanalen die beheerd en/of geëxploiteerd worden door of namens Opdrachtgever en/of onder de merknaam van Opdrachtgever of aan haar gelieerde (rechts)personen, welke nodig zijn voor het uitvoeren van de Opdracht;
h. Opdracht: de door Opdrachtgever ondertekende offerte of de door Partijen ondertekende overeenkomst waarin de Dienstverlening is overeengekomen, en waarop in beide gevallen de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;
i. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Team5pm opdracht geeft om de Overeenkomst uit te voeren;
j. Overeenkomst: de afspraken tussen Team5pm en Opdrachtgever zoals vastgesteld in samenstel van de Opdracht en de Algemene Voorwaarden;
k. Partijen: Team5pm en Opdrachtgever gezamenlijk dan wel elk afzonderlijk een ‘Partij’;
l. Team5pm: de Nederlandse rechtspersoon 5PM B.V. dan wel de rechtspersoon behorend tot de Team5pm groep in de zin van artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek die voor zichzelf aan de andere Partij deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Team5pm aan Opdrachtgever uitgebrachte offertes, Opdrachten, Overeenkomsten (inclusief een plan van aanpak) alsmede alle nog tussen Partijen te sluiten overeenkomsten en overige contractuele relaties.
2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3 Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk in de Opdracht zijn overeengekomen.
2.4 Opdrachtgever verklaart een exemplaar van de genoemde Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen en met de inhoud daarvan bekend te zijn.
2.5 Team5pm is bevoegd in redelijkheid wijzigingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden alsdan één maand na invoering in werking en worden daarmee geacht onderdeel te zijn van de Overeenkomst.

3. Dienstverlening

3.1 Team5pm zal in opdracht van Opdrachtgever haar Dienstverlening als goed opdrachtnemer verrichten volgens de specificaties zoals vermeld in de Opdracht, een en ander naar de eisen van goed en deugdelijk vakmanschap en op grond van de op dat moment bekende stand der techniek.
3.2 Voor zover vereist voor de Dienstverlening gaat Opdrachtgever ermee akkoord en verleent zij Team5pm toestemming om zich toegang te verschaffen tot de beheeromgeving van het Kanaal en om deze te gebruiken ten behoeve van haar Dienstverlening.
3.3 Partijen zullen elkaar alle medewerking verlenen en tijdig alle informatie, inlichtingen, gegevens en documentatie verstrekken in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst, en staan ervoor in dat de door hen aangeleverde informatie juist en volledig is. Opdrachtgever is in dit verband gehouden om het CMS van het Kanaal voor duur van de Overeenkomst onverkort en zonder enig voorbehoud in beheer over te dragen aan Team5pm en mee te werken aan alle formaliteiten die benodigd zijn voor de overdracht van het CMS aan Team5pm, bijvoorbeeld door het ondertekenen van daartoe bestemde akten en/of overeenkomsten.
3.4 Partijen dragen ieder voor zich zorg voor afdoende controle- en beveiligingsprocedures, waaronder maar niet beperkt tot het nemen van afdoende technische en organisatorische maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden toegang verkrijgen tot de (al dan niet van derden en/of via het internet beschikbare) softwareapplicaties, Kanalen, CMS, wachtwoorden, persoonsgegevens en/of andere data en materialen. Daarnaast verbindt Opdrachtgever zich jegens Team5pm om, met betrekking tot door Opdrachtgever ter beschikking gestelde Content en overige (gegevens)bestanden back-up procedures uit te voeren conform de in de branche gebruikelijke standaards en op dusdanige wijze, dat herstel met minimale inspanning tot de mogelijkheden behoort.
3.5 Team5pm zal Opdrachtgever, desgevraagd schriftelijk, regelmatig op de hoogte houden van haar dienstverlening.
3.6 Het staat Team5pm vrij voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van derden in relatie tot haar Dienstverlening.
3.7 Tenzij anders overeengekomen leiden aan Team5pm verstrekte opdrachten uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Team5pm en niet tot resultaatverplichtingen.
3.8 Alle door Team5pm genoemde termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst bij Team5pm bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Voor zover in enige Overeenkomst, bijlage, plan van aanpak of offerte, leverdata of termijnen zijn vermeld, zijn deze indicatief en vormen zij geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. In alle gevallen, derhalve ook indien Partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, is Team5pm pas in verzuim nadat zij door Opdrachtgever op deugdelijke wijze, gedetailleerd en schriftelijk in gebreke is gesteld en Team5pm na verstrijken van de in de ingebrekestelling gegeven redelijke termijn, alsnog niet deugdelijk nakomt.
3.9 Team5pm is niet gebonden aan (leverings)termijnen die, vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden.
3.10 Indien Opdrachtgever de Opdracht (gedeeltelijk) wenst te wijzigen, dient Opdrachtgever dit tijdig en schriftelijk te melden aan Team5pm. Een wijziging is enkel akkoord indien Partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en wanneer Team5pm een schriftelijke bevestiging van de wijziging van de Opdracht aan de Opdrachtgever heeft verzonden. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat wijzigingen van de Opdracht invloed kunnen hebben op de overige afspraken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de duur van de uitvoering van de Opdracht en de (extra) kosten. Eventuele meer- of minder kosten, die een wijziging in de Opdracht tot gevolg hebben, komen ten laste c.q. ten gunste van Opdrachtgever. Team5pm zal Opdrachtgever trachten tijdig te informeren over de gevolgen van een wijziging in de Opdracht.

4. Aanlevering en Exit

4.1 Voor zover dit onderdeel is van de Dienstverlening beschikt Opdrachtgever over de Content en zal deze – eventueel via een derde – tijdig in een nader door Team5pm te bepalen digitaal formaat ter beschikking stellen aan Team5pm.
4.2 Voor zover dit onderdeel is van de Dienstverlening zal Team5pm gedurende de looptijd van de Overeenkomst de beschikking hebben over de beheeromgeving van het Kanaal en de CMS waarop de Content van Opdrachtgever geëxploiteerd wordt. Bij afloop van de Overeenkomst zullen Partijen ervoor zorgdragen dat het (technische) beheer van de Content zo spoedig mogelijk na beëindiging van de Overeenkomst, om wat voor reden dan ook, volledig zal worden overgedragen aan Opdrachtgever.

5. Prijzen

5.1 De tarieven voor de Dienstverlening zijn exclusief BTW en eventuele reis- en verblijfkosten die conform artikel 5.5 in rekening worden gebracht.
5.2 Behoudens indexatie, zoals bepaald in artikel 5.3, kunnen de tarieven niet tussentijds gewijzigd worden, tenzij Partijen dit schriftelijk overeenkomen.
5.3 Team5pm heeft het recht de tarieven jaarlijks aan te passen conform de CBS index zakelijke dienstverlening, CAO lonen per maand, inclusief bijzondere beloningen, SBI 2008: M – N, versie huidige cijfers, dan wel, in geval van wijziging ervan, de daaraan meest vergelijkbare index. De peildatum voor de vaststelling is op 15 augustus van het lopende jaar waarbij de maanden juni van het voorafgaande jaar en juni van het lopende jaar met elkaar worden vergeleken.
5.4 Uitsluitend na onderling, voorafgaand overleg met de Opdrachtgever zal Team5pm meerwerk verrichten. Onder meerwerk worden de werkzaamheden verstaan die buiten de inhoud of omvang van de Dienstverlening vallen. Meerwerk wordt vergoed volgens de overeengekomen tarieven – en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Team5pm – en zal pas na voorafgaande, schriftelijke opdrachtverstrekking door Opdrachtgever worden gefactureerd bij de eerstvolgende factuur dan wel na voltooiing van het meerwerk.
5.5 Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaald of zulks uitdrukkelijk is overeengekomen zijn reis- en verblijfkosten, extra uren en andere aan de werkzaamheden gebonden bijzondere kosten niet bij de prijzen en tarieven inbegrepen, en worden deze dus apart gefactureerd. Voor zover deze kosten, met uitzondering van in Nederland gemaakt reiskosten, niet zijn inbegrepen, kunnen deze slechts na voorafgaande opdracht van Opdrachtgever door Team5pm afzonderlijk in rekening worden gebracht. Eventuele in Nederland gemaakt reiskosten (niet zijnde woon-werkverkeer) worden in rekening gebracht tegen een tarief van EUR 0,19 exclusief BTW per kilometer.

6. Duur

6.1 De Overeenkomst zal een initiële looptijd hebben zoals overeengekomen in de Overeenkomst.
6.2 De Overeenkomst vangt aan op de datum van ondertekening door beide Partijen en eindigt bij tijdige opzegging na de overeengekomen periode. Partijen zullen voor het einde van de contractduur met elkaar in overleg treden om een eventuele verlenging van de Overeenkomst en de duur ervan te bespreken. Tenzij anders overeengekomen zal bij het uitblijven van een opzegging de Overeenkomst steeds worden verlengd met één maand.
6.3 Partijen zijn te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen tegen het einde van de contractduur.

7. Intellectuele Eigendomsrechten

7.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Content berusten bij Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.2 Intellectuele Eigendomsrechten die Team5pm gedurende de Overeenkomst specifiek ten behoeve van Opdrachtgever creëert, berusten bij Team5pm, die deze bij voorbaat aan Opdrachtgever overdraagt zodra Opdrachtgever de daaraan gerelateerde facturen van Team5pm volledig heeft voldaan. Team5pm draagt daarbij al zijn persoonlijkheidsrechten betreffende het werk over aan Opdrachtgever, voor zover deze rechten overdraagbaar zijn. Voor zover de overdracht van de persoonlijkheidsrechten niet mogelijk is, zal Team5pm ten behoeve ervan Opdrachtgever afstand doen, voor zover rechtens toegestaan. Indien en voor zover vereist is Team5pm gehouden zowel tijdens als na het einde van de Overeenkomst alle medewerking te verlenen om Opdrachtgever in staat te stellen de in dit lid van dit artikel bedoelde rechten te verwerven, op naam van Opdrachtgever te doen stellen, en tegen derden geldend te maken.
7.3 Opdrachtgever verleent Team5pm een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve licentie om de door haar in het kader van de Overeenkomst aan Team5pm ter beschikking gestelde Intellectuele Eigendomsrechten te gebruiken (waaronder begrepen de Content, merknamen en logo’s). Op grond van deze licentie is Team5pm gerechtigd (delen van) de Content onbeperkt te gebruiken in het kader van haar Dienstverlening.
7.4 Team5pm erkent dat de Intellectuele Eigendomsrechten van de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde logo’s en merknaam van Opdrachtgever bij Opdrachtgever rusten. Team5pm garandeert dat zij geen inbreuk zal maken op deze rechten en dat zij de aan haar ter beschikking gestelde materialen enkel zal gebruiken in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst.
7.5 Opdrachtgever vrijwaart Team5pm tegen alle aanspraken van derden terzake van een (gestelde) inbreuk op door Opdrachtgever aan Team5pm ter beschikking gestelde of te gebruiken Intellectuele Eigendomsrechten van die derde (waaronder begrepen vergelijkbare aanspraken met betrekking tot kennis, ongeoorloofde mededinging en dergelijke). Opdrachtgever neemt op eerste verzoek van Team5pm de verdediging op zich in iedere procedure in verband met dergelijke aanspraken. Team5pm zal Opdrachtgever in verband daarmee onverwijld van een dergelijke actie in kennis stellen en aan Opdrachtgever de noodzakelijke volmachten en hulp verstrekken. Opdrachtgever vrijwaart Team5pm tevens tegen alle schade en kosten waartoe die in een dergelijke procedure mocht worden veroordeeld alsook tegen de kosten van die procedure zelf waaronder, maar niet beperkt tot, de kosten die verband houden met het inwinnen van juridisch advies in verband daarmee.
7.6 Alle Intellectuele Eigendomsrechten (anders dan die genoemd onder de artikelen 7.1 tot en met 7.4) die Opdrachtgever niet ter beschikking stelt en die Team5pm ten behoeve van de Dienstverlening inzet, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, door Team5pm ter beschikking gestelde software en niet Opdrachtgever-specifieke video-formats, blijven berusten bij Team5pm of de derde van wie Team5pm het recht heeft verkregen om het werk ten behoeve van de Dienstverlening in te zetten. Op geen enkele wijze worden de Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot enig zulk werk overgedragen aan Opdrachtgever. Indien Team5pm een gebruiksrecht aan Opdrachtgever verleent, is dat een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht voor de duur van de Overeenkomst.

8. Muziek

Indien Opdrachtgever muziek gebruikt in haar Content garandeert zij de afdracht van alle verschuldigde vergoedingen aan derden (waaronder auteurs- en naburig rechthebbenden) met betrekking tot de openbaarmaking, verveelvoudiging en synchronisatie van muziek. Tevens draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle relevante gegevens met betrekking tot de muziek rechtstreeks, zonder tussenkomst van Team5pm, correct en tijdig wordt aangeleverd aan de verantwoordelijke collectieve rechtenorganisaties (zoals BUMA/STEMRA en SENA). Opdrachtgever vrijwaart Team5pm volledig voor elke aanspraak van derden (inclusief collectieve rechtenorganisaties zoals BUMA/STEMRA en SENA) met betrekking tot de correcte en tijdige rapportage van muziekgegevens.

9. Consultancywerkzaamheden

9.1 Team5pm beschikt over consultants die, indien overeengekomen, consultancydiensten leveren. Hieronder zijn begrepen strategy consultancy services en/of channel management services. Deze voorwaarden gelden eveneens voor campaign management en media-inkoop en studio werkzaamheden, tenzij hiervan wordt afgeweken in artikel 10. Dit artikel bepaalt de randvoorwaarden voor de consultancy werkzaamheden, welke voorwaarden in de Overeenkomst verder zijn uitgewerkt.
9.2 Het is mogelijk dat Team5pm in het kader van haar Dienstverlening implementaties dan wel bepaalde klantspecifieke inrichtingen op de overeengekomen (al dan niet via het internet ter beschikking gestelde) softwaretoepassingen dient te verrichten. Uitgangspunt bij iedere implementatie/inrichting is dat de implementatie/inrichting een gezamenlijke inspanning van Partijen behelst en het succes van de implementatie/inrichting mede afhankelijk is van de mate van medewerking en juiste informatieverstrekking door Opdrachtgever. Partijen erkennen voorts dat het een interactief en dynamisch proces is waarbij verschuivingen in de tijd kunnen voorkomen. Partijen zullen zich inspannen maatregelen te nemen die gericht zijn op het behalen van de mijlpalen.
9.3 Om haar werkzaamheden voor de Opdracht te kunnen uitvoeren heeft Team5pm het recht om in de ruimste zin van het woord promotie voor de Content, het Kanaal en/of Opdrachtgever te maken, waaronder mede begrepen het recht om beeld en geluidsmateriaal (zoals foto’s) en teksten met betrekking tot de Content en het Kanaal te (doen) verveelvoudigen en openbaar te (doen) maken via alle media en/of via andere wijze van promotie. Team5pm is in dit kader ook gerechtigd om de Content en/of het Kanaal te bewerken.
9.4 Door de ondertekening van de Overeenkomst draagt Opdrachtgever, met inachtneming van het bepaalde in deze Overeenkomst, aan Team5pm tevens het recht over op onbeperkt gebruik – via welk medium dan ook – van de naam en beeltenis van Opdrachtgever ten behoeve van activiteiten op het gebied van promotie, marketing en publiciteit. Onder ‘’media’’ wordt onder meer verstaan radio, programmabladen, dagbladen, tijdschriften, promotiemateriaal, internet, alsmede aan internet gelieerde toepassingen (zogenaamde digitale extensies) en telecommunicatiediensten.
9.5 Het is Team5pm toegestaan bij de vervulling van de Overeenkomst betrokken medewerkers te vervangen, na voorafgaande kennisgeving daarvan aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever redelijke bezwaren heeft bij de aanwijzing door Team5pm van een nieuwe consultant, dan zullen Partijen met elkaar in overleg treden over een passend alternatief.

10. Aanvullende voorwaarden

Afhankelijk van de afgenomen (of de in de toekomst af te nemen) diensten gelden een of meerdere van de aanvullende, hieronder genoemde voorwaarden. Deze zijn onderdeel van deze Algemene Voorwaarden en beschikbaar via de onderstaande links. In geval van strijdigheid tussen een bepaling in de Overeenkomst (exclusief deze Algemene Voorwaarden) en deze Algemene Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst. In geval van strijdigheid tussen een bepaling uit dit algemene deel en een van de aanvullende voorwaarden, dan prevaleert het bepaalde in de aanvullende voorwaarden:

a. Creative Studio;
b. Campaign management & media-inkoop.

11. Facturering en betaling

11.1 Bij een Opdracht waarbij de werkzaamheden volgens de Overeenkomst binnen 3 maanden verricht zullen worden, zal bij aanvang van de Opdracht een aanbetaling worden gefactureerd van 50% van de totale overeengekomen vergoeding voor de Opdracht exclusief het gedeelte op basis van nacalculatie, het overige gedeelte inclusief – mits van toepassing – nacalculatie, zal na het afronden van de Opdracht gefactureerd worden.
11.2 Bij een Opdracht waarbij de werkzaamheden volgens de Overeenkomst gedurende langer dan 3 maanden verricht zullen worden, zal maandelijks naar rato gefactureerd worden – tijdens of na afloop van de betreffende maand.
11.3 Facturen dienen te voldoen aan artikel 35 van de Wet op de Omzetbelasting 1968. Zij dienen voorts in ieder geval de volgende gegevens te vermelden:

a. (juridische) naam, adres en woonplaats van Opdrachtgever;
b. contactpersoon;
c. Costcenter / afdeling (verstrekt door contactpersoon);
d. KvK nummer van Opdrachtgever;
e. BTW-nummer van Opdrachtgever;
f. Nummer van de bankrekening van Team5pm inclusief het IBAN-nummer en SWIFT of BIC-code;
g. het tijdvak waarop de factuur betrekking heeft.
11.4 Opdrachtgever zal de facturen binnen 30 dagen na factuurdatum voldoen.
11.5 Indien Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt, is zij in verzuim en is zij aan Team5pm de wettelijke rente verschuldigd vanaf het verstrijken van die termijn tot de dag der voldoening.
11.6 Team5pm is gerechtigd bedragen die zij van Opdrachtgever te vorderen heeft te verrekenen met eventuele bedragen die Team5pm verschuldigd is aan Opdrachtgever.

12. Beëindiging

12.1 Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat een ingebrekestelling is vereist en zonder dat hiervoor enige verplichting tot vergoeding van schade van Partijen ontstaat, indien de andere Partij:

a. haar faillissement aanvraagt, een derde het faillissement aanvraagt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard;
b. surseance van betaling aanvraagt of indien deze aan haar wordt verleend;
c. wordt ontbonden of geliquideerd of daartoe een aanvraag wordt ingediend;
d. haar onderneming staakt.
12.2 Team5pm is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever het gebruik van de Content of het Kanaal dient te staken. Het voorgaande laat onverlet dat Team5pm schadevergoeding kan vorderen.
12.3 Naast beëindiging volgens leden 1 en 2 van artikel 12, kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds beëindigd worden door Team5pm, zonder dat Team5pm daardoor tot enige schadevergoeding aan Opdrachtgever verplicht zal zijn, middels een schriftelijke mededeling, indien Opdrachtgever niet voldoet aan de garanties en vrijwaringen zoals bepaald in artikel 15.
12.4 Beëindiging als bedoeld in dit artikel vindt plaats per aangetekende brief aan de andere Partij en dient de grond van beëindiging te bevatten.
12.5 In geval van ontbinding zal de ontbinding uitsluitend werking hebben voor de verplichtingen die ontstaan na het moment van ontbinding en zal de ontbinding derhalve geen terugwerkende kracht hebben.
12.6 Bepalingen welke naar hun aard bestemd zijn om na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, waaronder – maar niet beperkt tot – de bepalingen inzake intellectuele eigendom, blijven na beëindiging van de Overeenkomst bestaan.

13. Geheimhouding

13.1 Partijen zijn verplicht gedurende de looptijd van de Overeenkomst en daarna, vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt geheim te houden en deze op geen enkele wijze aan derden bekend te maken en/of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hen ter beschikking is gesteld. Onder derden worden mede begrepen alle personen werkzaam in of ten behoeve van de organisatie van Partijen die niet noodzakelijkerwijs op de hoogte dienen te worden gesteld van de informatie. Onder vertrouwelijk informatie in de zin van deze voorwaarden dient te worden verstaan:
a. alle schriftelijke, mondelinge of op andere wijze direct of indirect verstrekte informatie die als zodanig is aangeduid en/of waarvan de andere Partij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk is;
b. alle product-, marketing-, klant-, en/of overige bedrijfsgegevens die als zodanig zijn aangeduid en/of waarvan de andere partij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn, ongeacht de wijze waarop deze zijn verstrekt;
c. alle overige documentatie, data, tekeningen, benchmark, tests, testgegevens, specificaties, objectcodes, source codes, productiemethodes, technologieën en/of overige informatie die door een Partij is ontwikkeld en die als zodanig is aangeduid en/of waarvan de andere partij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn, ongeacht de wijze waarop deze zijn verstrekt;
d. iedere kopie in welke vorm dan ook van het voorafgaande.
13.2 De verplichtingen van Partijen gelden niet ten aanzien van vertrouwelijke informatie waarvan de ontvangende partij kan aantonen dat (i) deze van algemene bekendheid en/of voor het publiek toegankelijk is (tenzij zulke bekendheid is veroorzaakt doordat de tekortkomende Partij haar geheimhoudingsverplichtingen heeft geschonden) of (ii) deze al bij haar bekend was en niet onderhevig aan enige geheimhoudingsverplichting voordat deze door de andere partij aan hem werd verstrekt.
13.3 Team5pm behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

14. Privacy

Op zowel op Team5pm als op Opdrachtgever rust elk afzonderlijk een plicht tot naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor zover dit de naleving ervan door Team5pm betreft, verwijst zij naar haar privacy statement, die beschikbaar is op haar website.

15. Garanties en vrijwaringen

15.1 Opdrachtgever erkent dat hij verantwoordelijk is voor de Content op het Kanaal en garandeert dat (i) hij geen inbreuk maakt op enige wettelijke bepaling of op hetgeen volgens geschreven of ongeschreven recht, regelgeving of richtlijnen in het maatschappelijk verkeer betaamt (waaronder begrepen dat de Content geen seksistische, pornografische, racistische, en/of discriminerende bijdragen bevat of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn) (ii) geen inbreuk wordt gemaakt op de privacy en/of de persoonlijke levenssfeer van andere of in strijd zijn met enig recht van derden (iii) Opdrachtgever over de publiciteitsrechten beschikt van de Content en garandeert dat alle afdrachten aan eventuele derde rechthebbenden zijn voldaan in verband met het gebruik van de Content conform deze Overeenkomst (iv) dat de richtlijnen en voorwaarden van Google van de Content zijn nageleefd dan wel de richtlijnen en voorwaarden van een ander social media platform dat voor de uitvoering van de Overeenkomst is ingezet (v) dat (het gebruik van) de Content ook anderszins niet onrechtmatig is jegens derden).
15.2 Opdrachtgever vrijwaart Team5pm voor alle claims van derden welke voortvloeien uit het niet nakomen van een of meer op haar rustende verplichtingen of garanties (inclusief door haar ingeschakelde derden) onder deze Overeenkomst. Opdrachtgever zal eventueel daaruit doorvloeiende schade, kosten (waaronder begrepen kosten voor juridische bijstand) en renten van Team5pm onverwijld vergoeden.

16. Aansprakelijkheid

16.1 Team5pm voert de Dienstverlening zo zorgvuldig mogelijk uit. Team5pm is terzake van een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen slechts dan aansprakelijk indien haar een ernstige mate van onzorgvuldigheid – zulks aan te tonen door Opdrachtgever – kan worden verweten. Indien Team5pm aansprakelijk is voor het eventuele niet of niet juist uitvoeren van opdrachten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade en tot een bedrag gelijk aan het door Opdrachtgever in de drie maanden voorafgaande aan het schadetoebrengende feit aan Team5pm uit hoofde van deze Overeenkomst betaalde bedrag of, € 50.000,- indien dit laatste bedrag lager is. Hierbij geldt dat een reeks van met elkaar samenhangende schadetoebrengende gebeurtenissen wordt aangemerkt als één gebeurtenis en één schadetoebrengend feit.
16.2 Team5pm is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, daaronder begrepen winstderving, verlies van gegevens, (schade-)vorderingen van derden, boetes of naheffingen, gemiste opbrengsten of besparingen, reputatie- of imagoschade, schade wegens verlies vermissing, verwisseling of beschadiging van door Opdrachtgever dan wel derden ingevolge de Overeenkomst aangeleverd materiaal, bestanden of gegevens, zij het van stoffelijke, visuele, auditieve of andere aard of andere indirecte schade of gevolgschade welke voortvloeit uit of in verband staat met het niet nakomen van enige verplichting van Team5pm, dan wel enig onrechtmatig handelen.
16.3 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Team5pm.

17. Overmacht

17.1 In geval van overmacht van één van de Partijen zullen de verplichtingen op grond van deze Overeenkomst worden opgeschort zolang de overmachtsituatie voortduurt. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van Google, Facebook en overige toeleveranciers van Team5pm. De opschorting zal echter niet gelden voor de verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en/of de verplichtingen die reeds voor het intreden van de overmachtsituatie zijn ontstaan.
17.2 Indien de overmachtsituatie langer dan zestig dagen duurt, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te beëindigen tenzij voorzienbaar is dat de overmachtsituatie binnen redelijke termijn zal worden opgelost. Wat reeds als gevolg van de Overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

18. Overdracht en onderaanneming

18.1 Het is Partijen niet toegestaan hun rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te (doen) dragen aan derden.
18.2 Onverminderd het voorgaande lid is Team5pm gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden (waaronder begrepen maar niet beperkt tot een later op te richtten entiteit waarin Team5pm haar activiteiten onderbrengt) te (doen) verrichten. Team5pm blijft dan echter verantwoordelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst.

19. Overige bepalingen

19.1 Aanvullingen op en wijzigingen van de Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen de Partijen zijn overeengekomen en door de Partijen zijn ondertekend. Indien Partijen schriftelijk bepaalde aanvullingen en/of wijzigingen zijn overeengekomen, gelden deze slechts voor de specifieke opdracht waarvoor zij deze zijn overeengekomen.
19.2 De nietigheid van enige bepaling van de Overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepaling niet aan. In het geval van een nietige of vernietigbare bepaling zullen Partijen in onderling overleg ter vervanging van de desbetreffende bepaling een nieuwe bepaling vaststellen, waarbij voor zover mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde c.q. vernietigbare bepaling in acht worden genomen.
19.3 Partijen beogen met het sluiten van de Overeenkomst uitdrukkelijk niet de oprichting van enig persoonsvennootschap noch de oprichting van een rechtspersoon danwel een andere voor het vennootschapsrecht relevante entiteit.
19.4 Op de Overeenkomst zijn de artikelen 7:400 e.d. van het Burgerlijk Wetboek van toepassing, tenzij daarvan in deze Overeenkomst is afgeweken. De werking van artikel 7:408 lid 1 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.
19.5 Team5pm is gerechtigd haar Dienstverlening tijdelijk op te schorten in geval van en gedurende een Elfstedentocht en de officiële viering van een kampioenschap van Feyenoord.
19.6 Op de Overeenkomst en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een overeenkomst tussen Partijen zullen, voor zover niet in der minne op te lossen, met uitsluiting van iedere andere rechter worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.