Privacyverklaring

Privacyverklaring Team5pm

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 18 mei 2022

Deze privacyverklaring (“Privacyverklaring”) betreft de rol van 5PM Group B.V. en voor zover van toepassing, haar groepsvennootschappen (“Team5pm”) als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), niet zijnde als werkgever.

Team5pm kan persoonsgegevens over u verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u deze website bezoekt. Team5pm zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in deze Privacyverklaring omschreven doeleinden en zich in lijn met de AVG inspannen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. In deze Privacyverklaring beschrijven wij de doeleinden van gegevensverwerking door Team5pm met betrekking tot deze website, het gebruik van cookies en de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van de gegevensverwerking kunt uitoefenen.

U dient zich ervan bewust te zijn dat Team5pm niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te (blijven) maken van deze website en/of de diensten van Team5pm geeft u aan de inhoud van deze privacyverklaring te accepteren. Daarbij is van belang dat u – buiten de rechten van betrokkenen op basis van artikel 82 AVG – Team5pm niet aansprakelijk kan stellen voor schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

De AVG

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens nemen wij uiteraard de AVG in acht. Uw persoonsgegevens worden daarom alleen in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Verzamelde persoonsgegevens en doeleinden

Indien u via de website een e-mail aan Team5pm verstuurt of een formulier invult, wordt u in sommige gevallen gevraagd uw email-adres te verstrekken. Deze gegevens kunnen – op basis van uw toestemming, welke toestemming u te allen tijde kunt intrekken door info@team5pm.com hierover te berichten – door Team5pm gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

  • het uitvoeren van de verzochte dienst;
  • communicatie omtrent de uitvoering van de verzochte diensten;
  • het informeren over producten en diensten van Team5pm;
  • het informeren over activiteiten en interessante aanbiedingen van Team5pm;
  • het analyseren van gegevens om informatie en aanbiedingen van Team5pm  zoveel mogelijk af te stemmen op uw interesses.

Wanneer een e-mailadres of andere persoonsgegevens aan Team5pm zijn verstrekt in het kader van de ondersteuning van onze dienstverlening, dan kan dit gebruikt worden om u te informeren over de voor u relevante, interessante en gelijksoortige functionaliteit van deze dienstverlening.  Indien u hiertegen bezwaar heeft, dan kunt u contact opnemen met info@team5pm.com.

Als wij via uw werk- of opdrachtgever over uw persoonsgegevens beschikken, is het ook mogelijk dat wij uw gegevens gebruiken voor correspondentie (bijvoorbeeld het gericht sturen van e-mails, brieven of facturen). Indien u hiertegen bezwaar heeft en het verwerken ervan niet noodzakelijk is, dan kunt u contact opnemen met info@team5pm.com.

Ten slotte leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres dat wij anonimiseren) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Cameratoezicht op locatie van Team5pm

Voor de veiligheid van Team5pm , haar werknemers, bezoekers en diens eigendommen heeft Team5pm  op verschillende plaatsen in het bedrijfspand op de Baarsjesweg 198 in Amsterdam camera’s geplaatst. Deze plekken zijn voorzien van de nodige aanduidingen. Team5pm  heeft de belangen en rechten van haar werknemers en bezoekers goed overwogen. Team5pm  bewaart camerabeelden niet langer bewaren dan noodzakelijk.

Toegang tot de gegevens anders dan door verstrekking

Team5pm gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden. Deze gegevens worden eventueel aan derden verstrekt voor zover ze volledig geanonimiseerd en niet tot u herleidbaar zijn.

Team5pm kan uw persoonsgegevens uitwisselen binnen de 5PM-groep.

Team5pm zal, behalve in de gevallen die hier in deze Privacyverklaring worden genoemd, uw persoonsgegevens enkel aan derden verstrekken voor zover dit is toegestaan in de AVG. Team5pm zal u hierover altijd informeren, waaronder via deze Privacyverklaring.

Ten tijde van het beschikbaar maken van deze Privacyverklaring, worden uw persoonsgegevens door de volgende derden verwerkt.

Derden  Regio Reden
Gripp EU Projectmanagement, offertes, facturatie
ActiveCampaign EU/VS CRM/marketing automation
Gmail/Google Agenda/Drive VS Interne communicatie
Slack EU/VS Interne communicatie
Pipedrive EU/VS CRM/Marketing

Voor zover uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden doorgegeven, heeft Team5pm passende waarborgen getroffen in de zin van de AVG. Indien u wenst te weten welke waarborgen dit zijn, kunt u contact opnemen met info@team5pm.com.

Bewaartermijn

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens hangt af van de aard van de gegevens. Uw persoonsgegevens worden hoe dan ook niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Als richtlijn neemt Team5pm  hiervoor een bewaartermijn van 2 jaar vanaf het moment dat Team5pm uw contactgegevens heeft ontvangen. Het kan dat wij uw persoonsgegevens langer bewaren, omdat wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Dit geldt bijvoorbeeld als uw contactgegevens op een factuur staan. In dat geval verwijderen wij uw persoonsgegevens na de wettelijke termijn van 7 jaar.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze bezoekers, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De cookies zullen enkel geplaatst worden na uw toestemming die we vragen middels een ‘cookie consent plugin’. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Team5pm of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten waaronder retargeting aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Wij maken gebruik van de volgende cookies:

  1. Google Analytics: wij hebben Google Analytics geïnstalleerd op onze site. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt en om rapporten over de website-activiteit op te stellen. Wij ‘anonimiseren’ het IP-adres van onze gebruikers door het laatste octet van het IP-adres te maskeren. Het delen van gegevens met Google voor andere doeleinden dan hierboven beschreven is uitgeschakeld. Hoewel niet noodzakelijk vanwege de anonimiseringen, hebben we hiervoor desalniettemin een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Tevens kunnen we gebruik maken van andere Google diensten zoals YouTube & Google Ads in combinatie met de Google Analytics-cookies. Indien u uw advertentie-instellingen voor Google wilt aanpassen dan kunt u dat hier doen.
  2. Facebook: wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten waaronder retargeting aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Wilt u na het plaatsen van deze cookies de toestemming om u te mogen benaderen middels retargetingadvertenties verwijderen dan kan u dat doen onder de advertentie-instellingen van uw Facebook-account. U selecteert dan onder de kop: ‘Advertisers you’ve interacted with’ > ‘Whose website or app you’ve used’ > Team5pm en verwijdert deze.
  3. LinkedIn: wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt en om rapporten over de website-activiteit op te stellen. Indien u zich uw advertentie-instellingen van LinkedIn wilt wijzigen dan kunt u dat hier doen.
  4. Demio: wij gebruiken deze informatie om bedrijfsinformatie te koppelen aan onze CRM. Als u meer informatie over deze dienst wilt of lezen hoe u dit kunt wijzigen verwijzen wij u naar deze pagina.
  5. HotJar: Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt en hoe we deze kunnen verbeteren. U kunt op ieder moment aangeven wanneer HotJar moet stoppen met het verzamelen van uw data en of de verzamelde data verwijderd moet worden: Hier kunt u dit

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Overdracht onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van Team5pm, kan het voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze (mogelijke) klanten worden overgedragen en is het mogelijk dat uw persoonsgegevens worden overgedragen. In dat geval zullen wij u hierover voorafgaand informeren en u de mogelijkheid bieden bezwaar te maken tegen de overdracht van uw persoonsgegevens.

Verzoeken ten aanzien van uw persoonsgegevens

Als u wilt weten welke gegevens wij over u hebben vastgelegd of als u uw persoonsgegevens wilt wijzigen, overdragen, beperken of verwijderen, kunt u contact opnemen met info@team5pm.com. Hiermee kunt u eveneens contact opnemen indien u een bezwaar wenst te maken tegen een verwerking door Team5pm, dan wel indien u gebruik wenst te maken van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid. Voor klachten over onze gegevensverwerking, kunt u eveneens gerust contact met ons via info@team5pm.com. Ook wijzen wij u erop dat u een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse toezichthoudende autoriteit.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina. Het verdient dan ook aanbeveling om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen

We controleren regelmatig of we aan de geldende privacywetgeving en aan onze eigen Privacyverklaring voldoen. Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring, kunt u contact opnemen met info@team5pm.com.