Privacyverklaring

Privacyverklaring Team5pm

Deze privacyverklaring (“Privacyverklaring”) betreft de rol van 5PM B.V. en voor zover van toepassing, haar groepsvennootschappen (“Team5pm”) als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), niet zijnde als werkgever.

Team5pm kan persoonsgegevens over u verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u deze website bezoekt. Team5pm zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in deze Privacyverklaring omschreven doeleinden en zich in lijn met de AVG inspannen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. In deze Privacyverklaring beschrijven wij de doeleinden van gegevensverwerking door Team5pm met betrekking tot deze website, het gebruik van cookies en de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van de gegevensverwerking kunt uitoefenen.

U dient zich ervan bewust te zijn dat Team5pm niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te (blijven) maken van deze website en/of de diensten van Team5pm geeft u aan de inhoud van deze privacyverklaring te accepteren. Daarbij is van belang dat u – buiten de rechten van betrokkenen op basis van artikel 82 AVG – Team5pm niet aansprakelijk kan stellen voor schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

De AVG

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens nemen wij uiteraard de AVG in acht. Uw persoonsgegevens worden daarom alleen in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Verzamelde persoonsgegevens en doeleinden

Indien u via de website een e-mail aan Team5pm verstuurt of een formulier invult, wordt u in sommige gevallen gevraagd uw email-adres te verstrekken. Deze gegevens kunnen – op basis van uw toestemming, welke toestemming u te allen tijde kunt intrekken door info@team5PM hierover te berichten – door Team5pm gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

  • het uitvoeren van de verzochte dienst;
  • communicatie omtrent de uitvoering van de verzochte diensten;
  • het informeren over producten en diensten van Team5pm;
  • het informeren over activiteiten en interessante aanbiedingen van Team5pm ;
  • het analyseren van gegevens om informatie en aanbiedingen van Team5pm  zoveel mogelijk af te stemmen op uw interesses.

Wanneer een e-mailadres of andere persoonsgegevens aan Team5pm zijn verstrekt in het kader van de ondersteuning van onze dienstverlening, dan kan dit gebruikt worden om u te informeren over de voor u relevante, interessante en gelijksoortige functionaliteit van deze dienstverlening.  Indien u hiertegen bezwaar heeft, dan kunt u contact opnemen met info@team5PM.com.

Als wij via uw werk- of opdrachtgever over uw persoonsgegevens beschikken, is het ook mogelijk dat wij uw gegevens gebruiken voor correspondentie (bijvoorbeeld het gericht sturen van e-mails, brieven of facturen). Indien u hiertegen bezwaar heeft en het verwerken ervan niet noodzakelijk is, dan kunt u contact opnemen met info@team5PM.com.

Ten slotte leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres dat wij anonimiseren) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Cameratoezicht op locatie van Team5pm

Voor de veiligheid van Team5pm , haar werknemers, bezoekers en diens eigendommen heeft Team5pm  op verschillende plaatsen in het bedrijfspand op de Baarsjesweg 198 in Amsterdam camera’s geplaatst. Deze plekken zijn voorzien van de nodige aanduidingen. Team5pm  heeft de belangen en rechten van haar werknemers en bezoekers goed overwogen. Team5pm  bewaart camerabeelden niet langer bewaren dan noodzakelijk.

Toegang tot de gegevens anders dan door verstrekking

Team5pm  gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden. Deze gegevens worden eventueel aan derden verstrekt voor zover ze volledig geanonimiseerd en niet tot u herleidbaar zijn.

Team5pm  kan uw persoonsgegevens uitwisselen binnen de 5PM-groep.

Team5pm  zal, behalve in de gevallen die hier in deze Privacyverklaring worden genoemd, uw persoonsgegevens enkel aan derden verstrekken voor zover dit is toegestaan in de AVG. Team5pm zal u hierover altijd informeren, waaronder via deze Privacyverklaring.

Ten tijde van het beschikbaar maken van deze Privacyverklaring, worden uw persoonsgegevens door de volgende derden verwerkt.

Derden 

Regio

Reden

Gripp

EU

Projectmanagement, offertes, facturatie

ActiveCampaign

EU/VS

CRM/marketing automation

Gmail/Google Agenda/Drive

VS

Interne communicatie

Slack

EU/VS

Interne communicatie

Lead Forensics

EU/VS

CRM/Marketing

 

Voor zover uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden doorgegeven, heeft Team5pm  passende waarborgen getroffen in de zin van de AVG. Indien u wenst te weten welke waarborgen dit zijn, kunt u contact opnemen met info@team5PM.com.

Bewaartermijn

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens hangt af van de aard van de gegevens. Uw persoonsgegevens worden hoe dan ook niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Als richtlijn neemt Team5pm  hiervoor een bewaartermijn van 2 jaar vanaf het moment dat Team5pm  uw contactgegevens heeft ontvangen. Het kan dat wij uw persoonsgegevens langer bewaren, omdat wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Dit geldt bijvoorbeeld als uw contactgegevens op een factuur staan. In dat geval verwijderen wij uw persoonsgegevens na de wettelijke termijn van 7 jaar.